Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Knegt B.V. 

 

Artikel 1. Definities en gebruik 
 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 

(a) Afnemer: de partij(en) aan wie Knegt Producten verkoopt en/of levert en/of de partij in wiens opdracht Knegt op enige (andere) wijze een prestatie (heeft) verricht; 
(b) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd luiden; 
(c) Bestuurdersinstructie: het door Knegt opgestelde handboek met instructies voor de bestuurders van de Producten; 
(d) Diensten: enige vorm van dienstverlening door Knegt aan Afnemer; 
(e) Eindgebruiker: een partij die rechten kan ontlenen aan een Garantie; 
(f) Garantie: de garantie gegeven door Knegt op grond van deze Algemene Voorwaarden en vastgelegd in het Garantiecertificaat; 
(g) Garantiecertificaat: het certificaat met de overeengekomen garantie van Knegt met betrekking tot Producten; 
(h) Knegt: Knegt B.V., statutair gevestigd te Veldhoven, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17160627; 
(i) Onderdelen: door Knegt geleverde en goedgekeurde originele onderdelen; 
(j) Onderhoudsboek: het door Knegt opgestelde boek waarin de onderhoudsintervallen/voorschriften zijn weergegeven en de onderhoudsbeurten worden gedocumenteerd met betrekking tot het betreffende Product; 
(k) Powerpack: het gehele Powerpack bestaande uit “high voltage” powerpack en de centrale control unit; 
(l) Producten: alle producten maar niet beperkt tot zoals vermeld op de website https://knegt-international.com/ en in de breedste zin van het woord; en 
(m) Voorafgaande Inspectie: een door of namens Knegt uitgevoerde inspectie voorafgaand aan de levering van het Product door of namens Knegt. 
 

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes overeenkomsten (inclusief bijlagen) en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien die worden aangegaan of verstrekt door Knegt. Wijzigingen en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden hebben alleen daarop betrekking en gelden alleen wanneer deze schriftelijk met Knegt zijn overeengekomen. 
 

1.3 Afnemer erkent deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, kennis te hebben genomen van de inhoud en de toepasselijkheid daarvan te aanvaarden. Alle andere (algemene) voorwaarden, in welke vorm dan ook, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door Knegt. 
 

1.4 Wanneer één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of mochten worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Knegt zal de desbetreffende bepaling vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling. 
 

1.5 In geval van strijdigheid tussen de inhoud van de door Afnemer en Knegt aangegane overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren, behoudens andersluidende afspraken, de betreffende bepalingen van de overeenkomst. 
 

Artikel 2. Totstandkoming en wijziging van een overeenkomst 
 

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend zelfs wanneer ze een vastgestelde acceptatieperiode bevatten. Knegt heeft het recht haar aanbod te herroepen tot twee (2) werkdagen nadat de aanvaarding van Afnemer haar heeft bereikt. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging, in welke vorm dan ook, dan wel nadat zijdens Knegt een begin van uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Medewerkers van Knegt hebben geen toestemming om een Overeenkomst te sluiten namens Knegt, tenzij zij daarvoor de door Knegt rechtsgeldig ondertekende, nadrukkelijke, schriftelijke toestemming hebben. 
 

2.2 Aanbiedingen en offertes (inclusief bijlagen) gelden niet indien Afnemer redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. 
 

2.3 Een aanvaarding die van het door Knegt gedane aanbod afwijkt, geldt als een nieuw aanbod en kan door Knegt immer worden verworpen. De overeenkomst komt in dat geval slechts tot stand indien en voor zover door Knegt uitdrukkelijk schriftelijk wordt ingestemd met de door Afnemer aangebrachte wijzigingen en/of aanvullingen op het oorspronkelijke aanbod. 
 

2.4 Alle door Knegt verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook zijn niet bindend. Echter, Knegt streeft naar een zo nauwkeurig mogelijke en waarheidsgetrouwe weergave van afmetingen, (prestatie-)specificaties en andere door Knegt aangeleverde gegevens met betrekking tot Producten. 
 

2.5 Alle door Knegt verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking daarvan aan derden is niet toegestaan, tenzij dit vooraf schriftelijk wordt goedgekeurd door Knegt. 
 

2.6 De aanbiedingen en offertes (inclusief bijlagen) van Knegt zijn (mede) gebaseerd op informatie van Afnemer. Afnemer is steeds verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Knegt mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en zal haar aanbieding hierop baseren. 
 

2.7 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege en gebaseerd op de prijzen en specificaties die geldig waren op de orderdatum. De prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten. Dergelijke kosten en heffingen zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. 
 

2.8 Eventuele eisen welke door Afnemer aan de Producten en/of Diensten worden gesteld dienen vooraf door Afnemer kenbaar te worden gemaakt en in de overeenkomst te zijn opgenomen. Bij gebreke daarvan staat het Knegt vrij de invulling en samenstelling van Producten en/of Diensten zelf te bepalen. 
 

Artikel 3. Prijzen 
 

3.1 Knegt heeft het recht de overeengekomen prijzen aan te passen zonder dat Afnemer de overeenkomst kan ontbinden indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst de kosten ter uitvoering daarvan stijgen, bijvoorbeeld door het stijgen van materiaalprijzen, het stijgen van loonkosten, belastingen en premies of andere wijzigingen in het fiscale regime, een bevoegdheid of verplichting ingevolge wet- of regelgeving of (andere) redenen die bij het aangaan van de overeenkomst niet voorzien zijn. 
 

Artikel 4. Betaling 
 

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen van (voorschot)facturen binnen de op de factuur vermelde termijn te worden voldaan. Indien een betalingstermijn op de factuur ontbreekt, dient betaling binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum te geschieden. Knegt kan verlangen dat betaling voor nader te bepalen Producten en/of Diensten voor (af)levering dient plaats te vinden. 
 

4.2 Betaling wordt gedaan op een door Knegt aan te wijzen rekening. 
 

4.3 Knegt is te allen tijde gerechtigd om een (vooruit)betaling of zekerheidstelling van Afnemer te verlangen, voordat tot dienstverlening of levering wordt overgegaan. Indien Afnemer niet binnen de gestelde periode vooruit betaalt of zekerheid stelt, is hij direct in verzuim. 
 

4.4 Iedere vorm van opschorting, verrekening en/of korting door Afnemer is uitgesloten. 
 

4.5 Indien Afnemer de factuur niet tijdig betaalt, verkeert Afnemer direct en van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan onmiddellijk rente verschuldigd aan Knegt. De rente bedraagt de wettelijke handelsrente. 
 

4.6 Betalingen van Afnemer worden eerst beschouwd als betaling van alle rentes en kosten en daarna als betaling van andere bedragen die het langst open staan, ongeacht enige andersluidende verklaring van Afnemer met betrekking tot de betaling. 
 

4.7 Knegt is bevoegd haar schulden aan Afnemer te verrekenen met vorderingen van aan Knegt gelieerde ondernemingen op Afnemer. Daarnaast is Knegt bevoegd haar vorderingen op Afnemer te verrekenen met schulden die aan Knegt gelieerde ondernemingen hebben aan Afnemer. Verder is Knegt bevoegd haar schulden aan Afnemer te verrekenen met vorderingen op aan Afnemer gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van art. 2:24b BW en een deelneming in de zin van art. 2:24c BW. 
 

4.8 Indien Afnemer niet tijdig betaalt, is hij buitengerechtelijke kosten verschuldigd welke worden geschat op vijftien procent (15%) van de openstaande posten. Mochten de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, dan zullen de daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd zijn. 
 

4.9 Knegt behoudt zich het recht voor om Producten en Diensten afzonderlijk of in fasen te leveren en te factureren. Indien vooraf is overeengekomen dat in fasen wordt geleverd, dan is Knegt gerechtigd om de aanvang van de werkzaamheden behorend tot een volgende fase op te schorten totdat Afnemer de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de op die voorgaande fase betrekking hebbende facturen heeft betaald. 
 

4.10 Als Knegt in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Afnemer. 
 

Artikel 5. Levering 
 

5.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschiedt levering van de Producten en Diensten geschiedt Ex Works (Veldhoven, Nederland) (DDP Incoterms 2020), 
waarbij in geval van wijziging de meest recente versie van toepassing zal zijn op leveringen die worden verricht na de datum van een dergelijke wijziging. 
 

5.2 Alle leverings- en andere termijnen die door Knegt zijn aangegeven of overeengekomen (i) zijn afhankelijk van de bij Knegt bekende gegevens op het moment dat Knegt de overeenkomst aanging en (ii) zijn gebaseerd op tijdige levering van de door Knegt bestelde materialen en/of onderdelen en op tijdige levering van alle voor de voltooiing van het Product benodigde gegevens. Levertijden zijn derhalve geschatte levertijden. De aan Afnemer opgegeven levertijden gelden nimmer als fatale termijnen, en overschrijding daarvan geeft Afnemer geen enkel recht op enige vergoeding van bijvoorbeeld schade en/of kosten. 
 

5.3 In geval van andere omstandigheden dan waarmee Knegt bekend was op het moment dat de afleverdatum en/of uitvoeringsperiode is vastgesteld, kan Knegt deze verlengen met de tijd die zij noodzakelijk acht om de overeenkomst onder die omstandigheden uit te voeren. Indien de werkzaamheden niet in de (nieuwe) planning van Knegt kunnen worden opgenomen, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning het toelaat. 
 

5.4 In geval van aanvullende werkzaamheden zal de afleverdatum en/of uitvoeringsperiode worden verlengd met de tijd die noodzakelijk is om de benodigde materialen en onderdelen af te leveren of afgeleverd te krijgen alsmede de voor het uitvoeren van de aanvullende werkzaamheden benodigde tijd. Indien de werkzaamheden niet in de (nieuwe) planning van Knegt kunnen worden opgenomen, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning het toelaat. 
 

5.5 In geval van opschorting van verplichtingen door Knegt zullen de afleverdatum en/of uitvoeringsperiode worden verlengd met ten minste de opschortingsperiode. Indien voortzetting van de werkzaamheden niet in de (nieuwe) planning van Knegt kan worden opgenomen, zal dit worden uitgevoerd zodra de planning het toelaat. 
 

5.6 Levering vindt plaats op het moment dat Knegt de zaak op haar bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan Afnemer en aan Afnemer heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afnemer draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen. 
 

5.7 Indien Knegt zorgdraagt voor verzending aan Afnemer geschiedt dit, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening en risico van Afnemer. Knegt zal alle daarmee samenhangende kosten, zoals transport-, verzekerings-, verpakkings- en/of rembourskosten, afzonderlijk in rekening brengen. Verzending aan Afnemer geschiedt steeds aan het bij Knegt laatst bekende afleveradres. 
 

5.8 Afnemer is verplicht de Producten of Diensten af te nemen op het moment dat deze door Knegt ter beschikking worden gesteld. Afnemer is niet gerechtigd tot (enige vorm van) opschorting van zijn verplichting tot afname. Indien Afnemer de Producten of Diensten niet (tijdig) afneemt, worden deze door Knegt (mogelijk) opgeslagen voor rekening en risico van Afnemer. 
 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 
 

6.1 Knegt behoudt zich op grond van art. 3:92 BW de volledige eigendom voor van alle aan Afnemer (af) te leveren zaken, totdat Afnemer heeft voldaan aan zijn verbintenissen betreffende: 

(a) de tegenprestatie op grond van de overeenkomst(en) met Knegt voor de door Knegt geleverde of te leveren zaken; 
(b) ten behoeve van Knegt op grond van de overeenkomst(en) verrichte of te verrichten werkzaamheden; 
(c) enig tekortschieten door Afnemer in de nakoming van de overeenkomst(en); en 
(d) de vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomst(en), zoals schade, boete, rente en kosten. 
 

6.2 Afnemer is verplicht tot het tijdstip van volledige betaling de Producten voldoende te verzekeren tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico. Afnemer wordt geacht zijn rechten, voortvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst, tot het tijdstip van volledige betaling, aan Knegt te hebben gecedeerd. 
 

6.3 Het door Knegt geleverde mag door Afnemer niet worden verbruikt, bezwaard of doorverkocht, behoudens binnen de normale bedrijfsuitoefening. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking. 
 

6.4 Indien Knegt haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Knegt of door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken van Knegt zich bevinden en die zaken terug te nemen, op straffe van verbeurte aan Knegt van een dagelijkse boete van twintig procent (20%) van de nieuwwaarde van de Producten. 
 

6.5 Afnemer kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Knegt. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking. 
 

Artikel 7. Klachten 
 

7.1 Afnemer dient de Producten direct bij levering te inspecteren. Tijdens transport opgetreden schade moet binnen vierentwintig (24) uur na levering van de Producten op de bestemming aan Knegt te worden gemeld op straffe van verval van (vorderings)recht. Kleine afwijkingen of afwijkingen van het soort als binnen de bedrijfstak als normaal beschouwd, voor wat betreft kwaliteit, aantal, kleur, omvang, gewicht, afwerking etc. vormen geen reden voor een geldige vordering. 
 

7.2 Alle door Afnemer beweerde rechten als gevolg van het door Afnemer gestelde niet voldoen door Knegt aan haar verplichtingen (met inbegrip van Garantie) dienen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten door Afnemer te worden medegedeeld, uiterlijk binnen zeven (7) dagen nadat Afnemer het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren. Bij gebreke daarvan vervallen (van rechtswege) de rechten van Afnemer. De rechten van Afnemer komen ook (van rechtswege) te vervallen indien hij heeft geprobeerd een beweerdelijk gebrek te (laten) repareren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Knegt. 
 

7.3 De aansprakelijkheid van Knegt vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst zal in alle gevallen enkel ontstaan als; 

(i) Afnemer overeenkomstig Artikel 7.2 na ontstaan van de tekortkoming een schriftelijke ingebrekestelling, in de vorm van een aangetekende brief, aan Knegt verstrekt, waar is voorzien in een redelijke periode voor het herstellen van de tekortkoming en 

(ii) Knegt na afloop van deze periode nog steeds toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen. 

7.4 De ingebrekestelling moet een zo volledig en specifiek mogelijke beschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Knegt adequaat kan reageren.  

 
7.5 Knegt is niet aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst als Afnemer 

(i) geen vordering heeft ingediend op de wijze zoals bepaald in de Artikelen 7.1, 7.2, 7.3 en 7.4 of  

(ii) niet binnen drie (3) maanden na de datum van de ingebrekestelling een juridische procedure is gestart. 
 

7.6 Klachten met betrekking tot facturen dienen per aangetekend schrijven of per e-mail [email protected] bij Knegt te worden gemeld binnen zeven (7) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de rechten van Afnemer in dit verband (van rechtswege) komen te vervallen. 
 

7.7 Klachten schorten de (betalings)verplichtingen van Afnemer niet op. 
 

7.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de daaruit voor Knegt voortvloeiende schade en kosten voor rekening van Afnemer met inachtneming van hetgeen is opgenomen in Artikel 8 en Artikel 12. 
 

Artikel 8. Garantie 
 

8.1 Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het bepaalde in dit Artikel 8 onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden. 
 

8.2 Knegt garandeert dat 

(i) nieuwe Producten naar het beste kunnen van Knegt zijn vervaardigd,  

(ii) nieuwe Producten op het moment van levering door Knegt aan de specificaties voldoen, die in de overeenkomst zijn overeengekomen dan wel in de opdrachtbevestiging staan opgenomen,  

(iii) nieuwe Producten op het moment van levering door Knegt vrij van materiaal- en constructiefouten zijn en (iv) de Voorafgaande Inspectie is uitgevoerd. 
 

 

8.3 Indien (een deel van) de afgeleverde Producten of Diensten niet voldoen aan Artikel 8.2, zal Knegt naar eigen keuze  

(i) het Onderdeel (laten) repareren en/of 

(ii) het Onderdeel (laten) vervangen. Kiest Knegt voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt zijzelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Afnemer moet Knegt in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. 
 

 

8.4 Indien een vervanging of reparatie van een Product niet door een garantie van Knegt wordt gedekt, dient Afnemer de kosten van een dergelijke reparatie aan Knegt te voldoen. Voor zover de kosten van de vervanging of reparatie van een Product betrekking hebben op een opbouw, uitrusting of een onderdeel die of dat niet door Knegt is geleverd, komen deze kosten voor rekening van Afnemer. 
 

8.5 Enige garantie van Knegt met betrekking tot een Product, anders dan een Onderdeel, is uitsluitend geldig na correcte invulling van een garantiecertificaat of pakbon door zowel Knegt als Afnemer. De verstrekking en ondertekening van dit garantiecertificaat of deze pakbon vindt plaats bij feitelijke levering van het Product. 
 

8.6 Alle vervangen Onderdelen worden door of namens Knegt opgeslagen onder bijvoeging van een kopie van de garantieclaim, en zullen desgevraagd en indien mogelijk worden teruggezonden. Na indiening van een garantieclaim kan Afnemer in het geval van verwerping van de garantieclaim, binnen dertig (30) dagen het vervangen Onderdeel via een schriftelijk verzoek terugvragen (indien mogelijk). Knegt zendt het vervangen Onderdeel in dat geval voor risico en rekening van Afnemer terug naar Afnemer. In het geval van (gehele of gedeeltelijke) aanvaarding van de garantieclaim wordt het onderhavige Onderdeel eigendom van Knegt. 
 

8.7 De enige begunstigde van een garantie van Knegt is Afnemer aan wie het Product is geleverd. In het geval van wederverkoop van een Product, anders dan een Onderdeel, door Afnemer aan een derde, is Afnemer gerechtigd om zijn resterende rechten en verplichtingen over de periode (i) tot maximaal twee (2) jaar ná eerste ingebruikname óf (ii) tot 500 uur ná eerste ingebruikname (wat het eerst bereikt wordt) over te dragen aan deze derde. 
 

8.8 Een garantie is uitsluitend geldig indien  

(i) een claim op grond van een dergelijke garantie wordt ingediend in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden,  

(ii) de begunstigde van de garantie aan Knegt een volledig ingevuld en volledig ondertekend garantiecertificaat of pakbon overlegt, dan wel, met betrekking tot Onderdelen, de factuur overlegt én 

(iii) de totale geschatte omvang van een claim meer bedraagt dan de waarde van één (1) uur garantiearbeid. 
 

8.9 De garantie gaat in op de datum van levering van het Product aan Afnemer. De garantie is geldig gedurende de termijn of bij het bereiken van de urenstand zoals vermeld op het garantiecertificaat, hetgeen zich als eerst voordoet. 
 

8.10 Uitgesloten van enige garantie zijn; 

(i) gebreken in accu’s, banden, bevestigingen, uitrustingen en/of andere Onderdelen die onder de garantie van een desbetreffende fabrikant daarvan vallen,  

(ii) gebreken in Onderdelen van Producten, met inbegrip van de opbouw en uitrusting die niet door Knegt zijn geleverd, 

(iii) gebreken in Onderdelen die kosteloos aan Afnemer zijn geleverd,  

(iv) tweedehands Producten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen én  

(v) gebreken die verband houden met het gebruik van alternatieve brandstoffen en additieven aan brandstof of andere vloeistoffen/smeermiddelen welke niet zijn vrijgegeven door Knegt met inachtneming van de aangepaste onderhoudsvoorschriften. 
 

8.11 Voor Onderdelen die tijdens de looptijd van de garantie worden gerepareerd of vervangen blijft het nog niet verstreken gedeelte van de garantie van kracht. 
 

8.12 Er kan geen geldige claim op basis van een garantie worden ingesteld en Knegt is niet aansprakelijk indien een dergelijke claim betrekking heeft op  

(i) schade die is opgetreden doordat het Product zwaarder dan het treingewicht of maximale laadvermogen zoals aangegeven op de website van Knegt, is belast,  

(ii) schade als gevolg van nalatigheid, racen, snelheidsovertreding, verkeerd gebruik of misbruik,  

(iii) accidentele schade,  

(iv) onderhoud in verband met normale slijtage,  

(v) slijtage als gevolg van het rijden onder abnormale/extreme omstandigheden, zoals maar niet beperkt tot slechte rijomstandigheden, onjuist rijgedrag, zware weersomstandigheden, 

(vi) een situatie waarin de bestuurder en/of Afnemer niet onmiddellijk actie heeft ondernomen om verdere schade te voorkomen,  

(vii) een Product dat niet aan een Voorafgaande Inspectie door een daartoe bevoegde persoon is onderworpen en in het toepasselijke gedeelte van het Onderhoudsboek is geregistreerd en/of 

(viii) een Product dat onderworpen was aan een Voorafgaande Inspectie maar waarvan de toepasselijke inspectieformulieren niet door Knegt zijn ontvangen. 
 

 

8.13 Er kan alleen een geldige claim op basis van een garantie worden ingesteld en Knegt is alleen aansprakelijk indien;  

(i) de relevante installatie-instructies van Knegt ter zake het Product zorgvuldig zijn opgevolgd, 

(ii) het Product is onderhouden in overeenstemming met de meest recente instructies van Knegt, dat wil zeggen dat de Voorafgaande Inspecties, eerste servicebeurten, geplande inspecties en servicebeurten zijn uitgevoerd en bij de juiste urenstand en/of binnen de juiste periode zijn verricht, en elk van deze servicebeurten in het Onderhoudsboek zijn geregistreerd, 

(iii) gebreken niet (gedeeltelijk) zijn veroorzaakt door het gebruik van Onderdelen die niet aan de specificaties van Knegt voldoen, 

(iv) gebreken niet (gedeeltelijk) zijn veroorzaakt door het gebruik van brandstof, oliën, smeermiddelen en koelvloeistoffen die niet in de nieuwste servicedocumentatie door Knegt zijn voorgeschreven,  

(v) het Product conform het beoogde of door Knegt gespecificeerde doel en in overeenstemming met de meest recente Knegt instructies is gebruikt,  

(vi) gebreken niet (gedeeltelijk) zijn veroorzaakt door ondeugdelijke en/of onbevoegde service, vervanging en/of reparatie aan/van het Product of door het feit dat door Knegt aanbevolen wijzigingen niet correct zijn uitgevoerd, 

(vii) eventuele wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen aan het Product met voorafgaande schriftelijke toestemming van Knegt hebben plaatsgevonden, dan wel in alle opzichten conform de instructies van Knegt en op competente wijze zijn uitgevoerd,  

(viii) identiteitsplaatjes, nummers, markeringen, zegels, waarschuwingen of instructiestickers niet zijn gewijzigd, verplaatst of verwijderd, tenzij zulks met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Knegt is gebeurd,  

(ix) het Onderhoudsboek te allen tijde samen met het garantiecertificaat in het Product is bewaard teneinde Knegt in staat te stellen om de garantievoorwaarden en de onderhoudsgegevens van het Product te controleren en  

(x) de bestuurder van het Product de instructies uit de Bestuurdersinstructie heeft opgevolgd. 
 

 

Artikel 9. Garantie Powerpack 
 

9.1 De garantie met betrekking tot een Powerpack is geldig gedurende 

(i) de overeengekomen periode of  

(ii) 3.500 laadcycli, zoals vermeld op het garantiecertificaat. Voornoemde garantie vervalt indien en voor zover hetgeen vernoemd onder (i) óf (ii) is bereikt. 
 

9.2 Garantierechten met betrekking tot Powerpacks zijn – in tegenstelling tot hetgeen omschreven in Artikel 8.7 van deze Algemene Voorwaarden – niet overdraagbaar, tenzij Knegt hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. 
 

9.3 Naast hetgeen is opgenomen in Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, kan geen geldige claim op basis van een Garantie worden ingesteld en Knegt is niet aansprakelijk indien een dergelijke claim betrekking heeft op (i) elektrische capaciteit kWh vermindering als gevolg van veroudering van de Powerpack, (ii) een fout ten gevolge van niet (op)volgen van meest recente installatie- bediening- en onderhoudsinstructies van het Powerpack, (iii) reparaties, wijzigingen of modificaties aan het Powerpack welke uitgevoerd zijn door derden zonder toestemming van Knegt, (iv) schade als gevolg van laten vallen van het Powerpack, (v) Afnemer de instructies uit het onderhoudsformulier, Onderhoudsboek, veiligheidsvoorschriften, werkplaats handboek en gebruikersinstructies niet heeft opgevolgd, waaronder maar niet beperkt tot de laadprocedure van het Powerpack en/of (vi) het onderhoud en/of reparatie aan het Powerpack niet volgens de voorschriften van Knegt is uitgevoerd en/of niet is uitgevoerd door gecertificeerd en gekwalificeerd personeel. 
 

Artikel 10. Software 
 

10.1 Producten of Diensten kunnen software bevatten. Tenzij anders overeengekomen verleent Knegt aan Afnemer een niet-exclusieve en door Knegt te allen tijde te herroepen licentie voor het gebruik van de software. Dit houdt niet tevens enige garantie van Knegt ter zake (voortduring van) gebruik van deze software in. Het is Afnemer toegestaan om de licentie over te dragen of om een sub-licentie af te geven aan de daadwerkelijke eindgebruiker van het Product. Bij verkoop van de zaak door Afnemer aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de zaak. 
 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten 
 

11.1 Knegt wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen. Knegt heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen. 
 

11.2 Alle intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot ontwikkelde en ter beschikking gestelde Producten, Diensten en overige zaken, al dan niet gedurende de looptijd van de overeenkomst met Afnemer, berusten uitsluitend bij Knegt en niet (ook) bij Afnemer. 
 

11.3 Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die in de overeenkomst met Knegt uitdrukkelijk aan Afnemer zijn toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Afnemer is uitgesloten. 
 

11.4 Het is Afnemer niet toegestaan handelingen te verrichten die strijdig zijn met het belang van Knegt en haar intellectuele (eigendoms)rechten. Afnemer zal op geen enkele wijze de broncode van (software van) Producten of Diensten reverse engineeren, de software decompileren, kopiëren of wijzigen of anderszins eigendomsrechten of enige andere rechten met betrekking tot de Producten of Diensten overdragen. 
 

11.5 Afnemer zal daarnaast (i) Producten of Diensten (inclusief bijbehorende of embedded software) niet reproduceren, en (ii) niet op onwettige gebruik maken van Producten of Diensten, en (iii) geen gebruik maken van Producten of Diensten op een manier die de integriteit of prestaties daarvan verstoort of belemmert, en (iv) Producten of Diensten niet wijzigen of aanpassen, en (v) geen schade toebrengen aan of de werking van Producten of Diensten beperken, of anderszins proberen om onbevoegde toegang tot de Producten of Diensten te krijgen. 
 

11.6 In geval van een inbreuk op een intellectueel (eigendoms)recht stelt Afnemer Knegt onverwijld op de hoogte. 
 

11.7 Afnemer zal iedere instructie van Knegt bepaalt of publiceert in verband met de Producten of Diensten naleven. 
 

11.8 Knegt is niet aansprakelijk voor schade die Afnemer lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Afnemer vrijwaart Knegt voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. 
 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 
 

12.1 Knegt is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan de Producten of Diensten zelf, mits het gevolg van een aan Knegt toerekenbare tekortkoming. Knegt is niet aansprakelijk voor schade, ongeacht welke vorm van schade dan ook, die is veroorzaakt door niet tot het uitvoerende management behorende medewerkers van Knegt en externe personen. 
 

12.2 Voor vergoeding komt niet in aanmerking (i) schade aan andere personen of zaken dan Producten of Diensten zelf, (ii) gevolgschade, waaronder doch niet beperkt tot schade als gevolg van stagnatie en winstderving, bedrijfsschade en contractverlies, boetes, claims van derden, en (iii) schade, van welke aard ook, ontstaan door fouten, onjuistheden of onvolledigheden in de gegevens, materialen of documenten die door of namens Afnemer aan Knegt zijn verstrekt, en (iv) schade die Afnemer lijdt als gevolg van fouten of verzuim door derden die door Knegt zijn ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst(en) met Afnemer. 
 

12.3 De vergoeding van schade wegens aansprakelijkheid van Knegt is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert, vermeerderd met het eigen risico, althans beperkt tot het bedrag dat door Knegt voor de desbetreffende overeenkomst(en) met Afnemer in rekening is gebracht en betaald (exclusief BTW). 
 

12.4 Als Knegt om welke reden dan ook geen beroep toekomt op Artikel 12.3, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot een bedrag gelijk aan de koopprijs van het geleverde Product en/of Dienst. 
 

12.5 De garantieaansprakelijkheid van Knegt blijft beperkt tot vergoeding van de kosten van het uitsluitend door Knegt of een door Knegt geautoriseerde dealer/werkplaats geleverde materiaal en/of de kosten van de arbeid voor de vervanging of reparatie van het Product, voorzover op voorhand door Knegt geaccordeerd. Alle andere kosten (zoals transportkosten, voorrijkosten, overwerktoeslagen, verhaalkosten, telefoonkosten, reinigingskosten, kosten voor olie of andere vloeistoffen, en kosten voor verwijdering of terugplaatsing van de lading of opbouw) komen voor rekening van Afnemer. 
 

12.6 Knegt is niet aansprakelijk op grond van een Garantie als een vervanging of reparatie van een Product niet door of namens Knegt is uitgevoerd. Knegt is niet aansprakelijk voor arbeidskosten indien het oorspronkelijke Onderdeel niet door of namens Knegt is aangebracht. Een vervanging of reparatie van een Product door of namens Knegt vormt geen aanvaarding van aansprakelijkheid van de kant van Knegt. 
12.7 In geval van een toerekenbare tekortkoming zijdens Knegt is Afnemer niettemin gehouden zijn contractuele verplichtingen na te komen. 
 

12.8 Afnemer vrijwaart Knegt voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Afnemer aan een derde is geleverd en waarvan de door Knegt geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. Afnemer is gehouden alle voor Knegt in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden. 
 

Artikel 13. Overmacht 
 

13.1 Ingeval Knegt haar verplichtingen uit de overeenkomst met Afnemer niet kan nakomen wegens overmacht in de zin van art. 6:75 BW, is Knegt bevoegd om haar verplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt en is zij niet schadeplichtig. Als de overmacht situatie is vervallen, komt Knegt haar verplichtingen na zodra haar planning het toelaat. 
 

13.2 Er is sprake van overmacht als bedoeld in art. 6:75 BW in alle gevallen waarin de oorzaken die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst belemmeren redelijkerwijs als buiten de macht van Knegt kunnen worden beschouwd. Dit zijn omstandigheden die Knegt redelijkerwijs niet had kunnen voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en naar aanleiding waarvan het niet redelijk is als Afnemer normale uitvoering van de overeenkomst eist. Hiervan is sprake in onder meer de volgende gevallen en onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald: oorlogen, werkstakingen, ziektes, epi- of pandemieën, uitval van elektriciteit, ICT-problemen, tekortkomingen van (sub)leveranciers, wets- en beleidswijzigingen die het leveren van of het rijden met Producten geheel of gedeeltelijk verbieden, alsmede alle andere van buitenkomende oorzaken waarop Knegt geen invloed kan uitoefenen. 
 

13.3 Indien de overmacht langer duurt dan drie (3) aaneengesloten maanden, zijn zowel Knegt als Afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 

13.4 Voor zover Knegt ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen of deze gedeeltelijk kan nakomen en aan het nagekomen of na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Knegt steeds gerechtigd om het nagekomen of na te komen gedeelte apart te factureren. Afnemer is alsdan gehouden deze facturen te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 
 

13.5 Indien uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt gemaakt door handelingen van Afnemer heeft Knegt recht op het bedrag van de overeengekomen prijs, plus alle eventuele bijkomende kosten, minus de kosten die bespaard zijn ten gevolge van het niet voltooien van het overeengekomen werk. 
 

Artikel 14. Geheimhouding 
 

14.1 Afnemer zal steeds geheimhouding betrachten met betrekking tot alle informatie en documentatie die als vertrouwelijk of geheim kan worden aangemerkt, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Knegt. 
 
14.2 Binnen tien (10) dagen na het einde van de overeenkomst zal Afnemer geheime informatie en documentatie aan Knegt retourneren. 
 

14.3 In het geval van een tekortkoming van Afnemer of enige werknemer of vertegenwoordigers van Afnemer van de verplichtingen voortvloeiende uit dit Artikel 14 en Artikel 2.5, is Afnemer, zonder dat ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete aan Knegt verschuldigd ter hoogte van EUR 25.000,- (zegge: vijfentwintig-duizend euro) voor iedere tekortkoming alsmede een boete ten bedrage van EUR 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt, per tekortkoming en zonder dat Knegt enig verlies of schade hoeft te bewijzen, een en ander onverminderd alle overige rechten van Knegt waaronder het recht op volledige schadevergoeding. 
 

Artikel 15. Vrijwaring 
 

15.1 Afnemer vrijwaart Knegt voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren te) lijden en waarvan de oorzaak anders dan aan Knegt toerekenbaar is. Indien Knegt uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Afnemer gehouden Knegt zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Alle kosten en schade aan de zijde van Knegt komen integraal voor rekening en risico van Afnemer. 
 

Artikel 16. Beëindiging van de overeenkomst en opschorting 
 

16.1 Knegt is in ieder geval in de volgende gevallen bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Knegt tot enige schadevergoeding is gehouden en alle betalingsverplichtingen van Afnemer zijn van rechtswege en zonder dat hiervoor een kennisgeving nodig is onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar indien: 
(a) Afnemer in gebreke is ter zake nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Knegt gehouden is; en/of 
(b) een (aanvraag tot) faillissement, (voorlopige) surséance, stillegging of liquidatie dan wel een soortgelijke gebeurtenis van Afnemer, in geval van beslaglegging of indien Afnemer anderszins het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen verliest; en/of 
(c) een wijziging in de daadwerkelijke zeggenschap met betrekking tot Afnemer zich voordoet of het betrokken zijn van Afnemer bij een (juridische) fusie of splitsing. 
 

16.2 Knegt is voorts bevoegd haar prestatie op te schorten indien Knegt gegronde reden heeft te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen. 
 

16.3 Afnemer draagt ervoor zorg dat alle gegevens, documenten en apparatuur ten behoeve van een juiste vervulling van de uit de overeenkomst voortvloeiende afspraken tijdig aan Knegt worden verstrekt. Indien deze niet tijdig aan Knegt zijn verstrekt, heeft Knegt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat Afnemer de gegevens, documenten en apparatuur alsnog aan Knegt ter beschikking stelt en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen. 
 

16.4 Afnemer is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij Knegt daarmee instemt. In het geval Knegt instemt met gehele of gedeeltelijke beëindiging is Afnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs voor de Producten en/of Diensten. 
 

Artikel 17. Non-sollicitatie 
 

17.1 Het is Afnemer of aan Afnemer gelieerde partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst(en) met Knegt en tot vierentwintig (24) maanden daarna verboden om (voormalig) medewerkers van Knegt een (arbeids)overeenkomst aan te bieden of op enige andere wijze te werk te stellen, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) per overtreding, en te vermeerderen met een boete van EUR 2.500,- (zegge: vijfentwintig-honderd euro) per dag onverminderd alle overige rechten van Knegt zoals het recht op nakoming en het recht op volledige schadevergoeding. 
 

Artikel 18. Persoonsgegevens 
 

18.1 De gegevens van Afnemer worden verwerkt en vastgelegd in Knegt haar systemen. Tevens is Knegt gerechtigd deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens verwerkingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens betreft, worden deze enkel verstrekt aan derden, als dat nodig is om de overeenkomst te kunnen uitvoeren of wanneer daar een wettelijke verplichting toe is. 
 

18.2 Meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens is terug te vinden in het privacy beleid op de website https://knegt-international.com/. 
 

18.3 Afnemer is ervan op de hoogte dat de door Knegt verkochte voertuigen uitgerust (kunnen) zijn met softwaresystemen die informatie over het voertuig opslaan. Afnemer vrijwaart Knegt voor aanspraken van derden die in verband met de vorige volzin schade (beweren te) lijden. 
 

Artikel 19. Verboden gebruik van een Product of Dienst 
 

19.1 Het is Afnemer niet toegestaan een Product of Dienst te gebruiken in strijd met geldende wet-of regelgeving. 
 

19.2 Het is Afnemer voorts niet toegestaan om een Product of Dienst te gebruiken voor militaire doeleinden, of deze (direct) door te verkopen aan derden. 
 

19.3 Afnemer verklaart de bij Knegt gekochte goederen niet te wederverkopen aan partijen die zijn opgenomen op de EU sanctielijsten en/of de OFAC Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN). 
 

19.4 Als Afnemer het Product (evenals: hardware en/of software en/of technologie en/of de bijbehorende documentatie en/of de bijbehorende documentatie en/of werkzaamheden en diensten daarvan, ongeacht de wijze van levering, en/of met inbegrip van alle soorten technische ondersteuning) dat door Knegt is geleverd overdraagt aan een derde partij wereldwijd gevestigd, dan moet Afnemer voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale (her-)exportregelgeving. In ieder geval moet Afnemer zich houden aan de (her-)exportregelgeving van nationale aard, van de Europese Unie en van de Verenigde Staten van Amerika. 
 

19.5 Indien het noodzakelijk is om exportcontroles uit te voeren, is Afnemer verplicht om, op verzoek van Knegt, onverwijld alle informatie met betrekking tot een bepaalde eindklant, bestemming en beoogd gebruik van het door Knegt geleverde Product, evenals alle bestaande export restricties, te verstrekken. 
 

19.6 Afnemer vrijwaart Knegt voor – en stelt Knegt schadeloos voor alle vorderingen, procedures, acties, boetes, verliezen, kosten en schades die voortvloeien uit of verband houden met het niet naleven van export regelgeving door Afnemer, en zal Knegt compenseren voor alle verliezen en uitgaven die daaruit voortvloeien. 
 

19.7 Bij schending van dit Artikel 19 of een vermoeden daarvan is Knegt bevoegd de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Knegt tot enige (schade)vergoeding aan Afnemer is gehouden. 
 

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen 
 

20.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Knegt en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten. 
 

20.2 Alle geschillen die tussen Knegt en Afnemer ontstaan zullen in eerste aanleg enkel worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Oost-Brabant, Nederland. 

X